Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

14 Mai 2012 - 10:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio rwyf wedi’i gyflawni ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys (Y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2011. 

 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2010-11 y Bwrdd Iechyd, ac rwyf wedi nodi rhai materion i’w hystyried yn ystod 2011-12. 

Rwyf hefyd wedi dod i’r casgliadau canlynol: 

  • paratowyd datganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; 
  • roedd gan y Bwrdd Iechyd amgylchedd effeithiol o reolaeth fewnol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol ac mae gwelliannau mwy cyffredinol i’r Fframwaith Sicrwydd yn mynd rhagddynt; ac 
  • roedd systemau ariannol a chyfrifyddu pwysig y Bwrdd Iechyd yn cael eu rheoli a’u gweithredu’n briodol, yn ôl y bwriad. 

Llwyddodd y Bwrdd Iechyd i gyflawni balans ariannol ar ddiwedd 2012-11, ond mae risg na chaiff hyn ei gyflawni yn 2011-12. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau