Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

30 Mai 2014 - 11:57yb

Mae’r adroddiad yn cwmpasu’r ffordd y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (yr Awdurdod) yn darparu ac yn gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

Gwnaeth yr Awdurdod gynnydd da o ran sicrhau gwelliannau yn y meysydd hynny yr oedd wedi nodi eu bod yn flaenoriaeth uchel. Cyhoeddodd yr Awdurdod asesiad cynhwysfawr o’r graddau y llwyddodd i gyflawni ei amcanion gwella ar gyfer 2012-13. Mae cynlluniau’r Awdurdod ar gyfer gwella wedi hen sefydlu ac fe’u hategir gan drefniadau rheoli asedau effeithiol a dull adeiladol o werthuso ei drefniadau llywodraethu. Mae’r Awdurdod yn wynebu nifer o heriau sylweddol dros y ddwy flynedd nesaf ond mae’n rhy gynnar i ddweud i ba raddau y bydd y rhain yn effeithio ar allu’r Awdurdod i gyflawni gwelliannau

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau