Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

12 Meh 2014 - 11:26yb

Mae’r adroddiad yn cwmpasu’r ffordd y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn darparu ac yn gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

Gwnaeth yr Awdurdod gynnydd da o ran sicrhau gwelliannau mewn llawer o’i feysydd â blaenoriaeth, er bod agweddau ar ei wasanaeth cynllunio wedi perfformio’n waeth 7
Mae dull yr Awdurdod o werthuso ei berfformiad ac adrodd arno yn parhau i wella, wedi’i ategu gan ei ddull llywodraethu cynhwysol. Mae’r Awdurdod wedi atgyfnerthu’r cynnydd a wnaeth o ran nodi ei gynlluniau ar gyfer gwella. Gall yr Awdurdod wella’r ffordd y mae’n rheoli asedau ymhellach ac mae’n ystyried ffyrdd o wella’r ffordd y mae’n gwerthuso ei drefniadau llywodraethu. Mae’r Awdurdod yn wynebu nifer o heriau sylweddol dros y ddwy flynedd nesaf ond mae’n rhy gynnar i ddweud i ba raddau y byddant yn effeithio ar allu’r Awdurdod i sicrhau gwelliannau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau