Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

30 Mai 2014 - 11:48yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â chammau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (yr Awdurdod) i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13 a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

Gwnaed cynnydd da gan yr Awdurdod i gyflawni gwelliannau yn y meysydd hynny a nodwyd yn flaenoriaeth uchel. Cyhoeddodd yr Awdurdod asesiad addysgiadol o’r graddau y cyflawnodd ei amcanion gwella ar gyfer 2012-13. Mae cynlluniau’r Awdurdod ar gyfer gwella yn canolbwyntio ar ganlyniadau
ac fe’u hategir gan ddull addawol o werthuso ei drefniadau llywodraethu a rheoli ei asedau. Mae’r Awdurdod yn wynebu nifer o heriau sylweddol dros y ddwy flynedd nesaf ond mae’n rhy gynnar i ddweud i ba raddau y byddant yn effeithio ar allu’r Awdurdod i sicrhau gwelliannau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau