Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Adroddiad Gwella Blynyddol 2012

21 Tach 2013 - 9:19yb

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darlun o wella ar gyfer y flwyddyn ddyddiedig 2012, ac yn ffurfio rhan o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol ymgymryd ag asesiad gwella blynyddol, ac i gyhoeddi adroddiad gwella blynyddol, ar gyfer pob awdurdod gwella yng Nghymru.

Mae’r Awdurdod wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ei drefniadau i sicrhau gwelliannau mewn meysydd allweddol. Er enghraifft, mae wedi cryfhau’r cysylltiadau rhwng ei amcanion gwella a’i drefniadau rheoli perfformiad, wedi diweddaru ei strategaethau adnoddau dynol a thechnoleg gwybodaeth, ac wedi nodi’r mesurau llwyddiant newydd y gall eu defnyddio i asesu ei berfformiad a lleihau costau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau