Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

2 Ion 2013 - 9:19yb

Mae’r Adroddiad Archwilio Blynyddol hwn (yr Adroddiad) i aelodau Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru (yr Awdurdod) yn crynhoi’r casgliadau o’m harchwiliad ar gyfer 2011-12. Mae’n cyflwyno adroddiad i aelodau’r Awdurdod ynglŷn ag unrhyw faterion o bwys sy’n codi o’m harchwiliad, ynghyd â’m sylwadau ar faterion cyfredol eraill. 

Rwyf wedi dod i’r casgliad bod adnoddau’r Awdurdod wedi cael eu defnyddio’n gywir ym mhob ffordd berthnasol a rhoddwyd cyfrif arnynt yn briodol yn 2011-12: 
 

  • roedd cyfrifon yr Awdurdod ar gyfer 2011-12 wedi’u paratoi’n briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; 
  • gweithredodd yr Awdurdod o fewn ei gyllideb refeniw ar gyfer 2011-12, ac mae mewn sefyllfa dda i ymateb i’r heriau ariannol sylweddol sydd o’n blaenau; 
  • roedd gan yr Awdurdod amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau’r perygl o wneud camddatganiadau o bwys i’r datganiadau ariannol; ac 
  • roedd systemau ariannol pwysig yr Awdurdod yn cael eu rheoli’n briodol ac yn cael eu gweithredu fel ag y dylent. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau