Awdurdod Heddlu De Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

4 Rhag 2012 - 9:19yb

Mae'r Adroddiad Archwilio Blynyddol (yr Adroddiad) hwn i aelodau Awdurdod Heddlu De Cymru (yr Awdurdod) yn crynhoi'r casgliadau o'm harchwiliad ar gyfer 2011-12. Mae'r adroddiad yn rhoi gwybodaeth i aelodau'r Awdurdod am unrhyw faterion o bwys sy'n codi o'm harchwiliad, ynghyd â'm sylwadau ar faterion cyfredol eraill. 

Rwyf wedi dod i'r casgliad bod adnoddau'r Awdurdod, ym mhob ffordd berthnasol, 

wedi'u defnyddio'n gywir ac y rhoddwyd cyfrif amdanynt yn briodol yn 2011-12: 
 

  • cafodd cyfrifon yr Awdurdod ar gyfer 2011-12 eu paratoi'n briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; 
  • cyflawnodd yr Awdurdod ei gyllideb refeniw ar gyfer 2011-12, ac mae'n parhau i fod mewn sefyllfa dda i ymateb i'r heriau ariannol sylweddol sydd o'i flaen; 
  • roedd gan yr Awdurdod amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol; 
  • roedd systemau ariannol pwysig yr Awdurdod yn cael eu rheoli a'u gweithredu'n briodol, yn ôl y bwriad. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau