Ariannu ar Gyfer Gwella Ystadau - Cymdeithas Tai Penfro

29 Mai 2014 - 2:06yp

Roedd cyllideb Housing Plus o £10,000 ar gyfer pob tîm ardal ar gael i wella a chynnal cynlluniau ac ystadau. 

Datblygwyd cynlluniau gweithredu i nodi'r angen am gymorth ariannol ac amlinellu sut y byddai'r arian yn cael ei wario. Roedd unigolion yn ogystal â chynlluniau ac ystadau yn gymwys i'w hystyried o ran y potensial i wella ansawdd bywyd.

Dyfarnwyd arian ar gyfer:

  • mân-addasiadau unigol (o dan £500) megis cawodydd dros faddonau i denantiaid unigol nad oeddent yn gymwys i gael yr addasiadau hyn trwy unrhyw ddulliau eraill;
  • prosiectau cymunedol megis ardal chwarae Vineyard Vale, a gafodd arian cyfatebol drwy grant gan Gronfa Gyfalaf Cyngor Sir Penfro ym maes chwarae; a
  • darparu biniau olwynion i oresgyn y broblem o ysbwriel ar ystadau.

Helpodd y gronfa Housing Plus i ymgysylltu a thenantiaid ar Iefel gymunedol a chefnogi eu cymdeithasau preswylwyr.

Roedd dyraniad y gyllideb gyfan (£40,000) rhwng y pedwar tîm ardal yn hyblyg.

Enw cyswllt: Graham Holmes
Swydd: Cyfarwyddwr Tai
Ffôn: 01437 763688
Cyfeiriad: 
Cymdeithas Tai Penfro
Meyler House
St. Thomas‘ Green
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1QP

Darganfod dogfennau