Arian cyhoeddus ar gyfer Fferm Bysgod Penmon

18 Rhag 2013 - 9:00yb

Yn dilyn adolygiad cychwynnol, penderfynodd yr Archwilydd Cyffredinol ymestyn cwmpas yr adolygiad i gwmpasu rôl Llywodraeth Cymru o ran rheoli a monitro’r grantiau i Fferm Bysgod Penmon, a chyhoeddi adroddiad a fyddai’n anelu at ateb y cwestiwn: A wnaeth Llywodraeth Cymru reoli buddsoddiad cyhoeddus yn Fferm Bysgod Penmon mewn ffordd a sicrhaodd fanteision y buddsoddiad?

At ei gilydd, daethom i’r casgliadau canlynol: Dilynodd Llywodraeth Cymru ei gweithdrefnau ar gyfer cymeradwyo a monitro arian grant y Prosiect. Fodd bynnag, roedd y gweithdrefnau ar y pryd yn llai trylwyr na’r rhai sydd ar waith yn awr ac nid oeddent yn addas i brosiect mor fawr ac mor gymhleth â hwn ac a oedd â chymaint o risg yn gysylltiedig ag ef. Er bod y prosiect wedi cyflawni ei brif amcanion, cododd problemau pan ddechreuodd y fferm bysgod weithredu a achosodd lygredd a niwsans.

.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau