Arbedion Trydan yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol - Cyngor Dinas Casnewydd

9 Hyd 2011 - 12:00yb

Mae Tîm Ynni'r Cyngor wedi cyflwyno nifer o fentrau arbed ynni ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd. Mae dau adeilad i'r pentref - mae un yn cynnwys y pwll nofio, cyfleusterau ffitrwydd a chanolfan tennis dan do; felodrom yw'r ail adeilad. Yn eu hanfod, mae'r cyfleusterau hyn yn defnyddio Ilawer o drydan oherwydd offer trin aer, pwmpio dŵr poeth ar bwysedd isel a Ilwythi golau.

Felly, fe wnaeth y Tîm Ynni nodi'r meysydd gwastraff ynni canlynol. Mewn perthynas â'r pwll, oherwydd bod un pwmp yn annigonol ac roedd dau bwmp yn rhoi cyflymder Ilif rhy uchel, roedd pympiau cylchrediad y pwll wedi'u tagu am yn ôl (tnwy ddefnyddio falfiau arwahanu) i gyflawni'r cyflymder Ilif dymuniedig ar gyfer gweithredu'r pwll. Nid oedd unrhyw reolaeth Ileithder yn bresennol ar gyfer system awyru'r pwll ac felly roedd y gwyntyllau awyru'n rhedeg ar gyflymder penodol yn ystod y dydd ac yn arafach yn ystod y nos, gan ddefnyddio'r gyriannau gwrth-droi presennol.

Nid oedd mecanweithiau rheoIi'n cysylltu cyflymderau'r gwyntyllau a'r amodau yn neuadd y pwll. Roedd foltedd y cyflenwad trydan i'r adeilad yn uwch na'r angen. I fynd i'r afael â'r materion hyn, cyflwynwyd yr addasiadau canlynol. Gosodwyd gyriannau gwrth-droi cyflymder amrywiol ar bympiau cylchrediad y pwll i ostwng cyflymder y Ilif i'r Iefelau dylunio yn ystod y dydd ac i'w ostwng ymhellach yn ystod y nos.

Gosodwyd synhwyrydd Ileithder yn nwythell echdynnu aer y pwll, a wnaeth gysylltu â system reoIi'r adeilad a'r gwyntyllau cyflenwi ac echdynnu ar gyfer awyru'r pwll. Mae hyn yn golygu bod modd addasu cyflymder y gwyntyllau yn awtomatig fel bo'n addas i'r amodau amgylcheddol. Gosodwyd offer gostwng foltedd ar y cyflenwadau trydanol i mewn i'r adeiladau. Drwy'r mesurau cymharol syml hyn, mae Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd wedi Ilwyddo i Ieihau ei allyriadau carbon deuocsid blynyddol 113,844kg. Mae'r Cyngor wedi amcangyfrif fod y cyfnod ad-dalu ychydig dros ddwy flynedd; y gost cyfalaf ar gyfer y prosiect oedd tua £56,000.

Enw: Brian Roberts
Teitl/Rôl: Rheoli Ynni
Sefydliad: Cyngor Dinas Casnewydd
E-bost: brian.roberts@newport.gov.uk
Ffôn: 0163 3233 050

Darganfod dogfennau