Annog Plant a Phobl lfanc sydd yn derbyn gofal i barhau i Addysg Uwch - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

18 Ebr 2013 - 12:00yb

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fel rhan o 'bartneriaeth rhanbarthol 'Ymgyrraedd yn Ehangach', wedi sefydlu rhaglenni er mwyn annog plant a phobl ifanc sydd yn derbyn gofal i barhau i addysg uwch.

Gwelwyd gwelliant mawr o ran ehangu mynediad y rhai sy'n gadael gofal i addysg uwch yn sgil gwaith wedi'i gydgysyIItu'n dda gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), partneriaethau rhanbarthol Ymgyrraedd yn Ehangach, sefydliadau addysg uwch a'u hymwneud â sefydliadau a gweithwyr proffesiynol eraill.

Ymhlith y rhwystrau ymarferol at fynediad mae'r gofyniad i adael gofal a byw'n annibynnol tra'n astudio, gallu defnyddio Ilety myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn yn hytrach nag yn ystod y tymor yn unig, yn ogystal â rhwystrau ariannol. Mae partneriaethau rhanbarthol 'Ymgyrraedd yn Ehangach' wedi mynd ati i weithio gyda'r rhai sy'n gadael gofal a chyda phrifysgolion. Mae tîm addysg plant sy'n derbyn gofal (LACE) Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi meithrin cysylltiadau â Chlwb Mentora Gwaith Cwrs Prifysgol Caerdydd ac 'YsgoI Haf Dyfodol Hyderus' y Brifysgol. Mynychwyd y cyfarfodydd grŵp misol yn y Brifysgol gan hyd at chwech o bobl ifanc sy'n derbyn gofal yn 2011.

Mae pob un yn cael cymorth mentor sy'n fyfyriwr sy'n astudio yn eu trydedd flwyddyn. Mae'r cyfarfodydd misol yn gyfle i gyfarfod â'i gilydd, bwyta, sgwrsio a chael cymorth gyda'u gwaith cwrs, eu hysbrydoli a'u hannog i gyflawni eu nodau. Mae hefyd yn cynnig cyfle i brofi amgylchedd y brifysgol, cyfarfod pobl a gwneud ffrindiau ac ar yr un pryd mae'n rhoi cipolwg ar fywyd yn y brifysgol ac yn codi uchelgeisiau.

Ar ddiwedd y rhaglen fentora, caiff y bobl ifanc gyfle i fynychu yr 'YsgoI Haf Dyfodol Hyderus' sef digwyddiad deuddydd wedi'i anelu at roi cyfle i bobl ifanc mewn gofal gael profiad o fywyd myfyriwr mewn amgylchedd diogel a chefnogol a mynychwyd yr ysgol haf ym mis Gorffennaf 2012 gan chwech o bobl ifanc o Ben-y-bont ar Ogwr. Trefnodd tîm Pen-y-bont ar Ogwr bedwar gweithdy cylchol gyda Phrifysgol Morgannwg drwy brosiect CCAUC. Ymgeisio yn Uwch - Ymestyn yn Ehangach'. Gwahoddwyd hyd at ddeg o bobl ifanc ar Gyfnod Allweddol 4 i'r digwyddiadau a chael diwrnod yn y brifysgol yn samplu nifer o gyrsiau megis drama, animeiddio, cerddoriaeth a gwneud ffilmiau. Cynhaliodd Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-ddwyrain Cymru, Campws Cyntaf, a Phrifysgol Casnewydd ddiwrnod agored a fynychwyd gan naw o blant sy'n derbyn gofal a'u gofalwyr ac esboniwyd y cymorth sydd ar gael mewn addysg uwch i'r rhai sy'n gadael gofal.

Enw: Bev Jones
Sefydliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
E-bost: Susan.B.Jones@bridgend.gov.uk

Darganfod dogfennau