Adolygiad o Drefniadau Rheoli yn yr Is-adran Ficrobioleg - Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

1 Rhag 2013 - 1:19yp

Mae gan wasanaethau microbioleg ran flaenllaw i'w chwarae o ran darparu gwasanaethau clinigol i gleifion yn ogystal â diogelu iechyd y cyhoedd yn fwy cyffredinol. Mae meddygon teulu a meddygon mewn ysbytai yn dibynnu ar wybodaeth gywir a dibynadwy gan wasanaethau microbioleg i'w helpu i ganfod a thrin heintiau a'u hatal rhag lledaenu.

Fel rhan o'n rhaglen gwaith archwilio yn yr Ymddiriedolaeth, cynhaliwyd adolygiad o wasanaethau microbioleg. Nod ein hadolygiad oedd ateb y cwestiwn: ‘A yw'r trefniadau rheoli o fewn yr Is-adran Gwasanaethau Microbioleg yn effeithiol?’. Daethom i'r casgliad bod yr Ymddiriedolaeth yn meddu ar weledigaeth glir ar gyfer gwasanaethau microbioleg ond nad yw'r trefniadau na'r strwythurau presennol yn ddigon cadarn eto i helpu i'w gwireddu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau