Arfer da

Rydyn ni'n rhannu gwybodaeth, dulliau gweithredu, a syniadau drwy ein tîm Cyfnewidfa Arfer Da

Rydym yn gwneud hyn wrth gynnal seminarau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodcastiau yn rhad ac am ddim. Maent yn galluogi ein cynrychiolwyr i rannu a dysgu gan ei gilydd:

  • ar y diwrnod
  • o bell drwy gyfrwng cyfryngau cymdeithasol 
  • drwy drafodaethau parhaus yn dilyn y digwyddiad, a 
  • thrwy edrych ar yr allbynnau o’n digwyddiadau a’r canllawiau arnynt.

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau dysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar bynciau sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau hynny yn cyd-fynd â sawl un o'n hastudiaethau ac maent yn cyfrannu at amcanion strategol y sefydliad.

Maent hefyd yn sail i ffyrdd o weithio a nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (2015) [agorir mewn ffenest newydd], Deddf Gwasanaethu Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) [agorir mewn ffenest newydd] a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) [agorir mewn ffenest newydd].

Rydyn ni'n cydnabod bod sefydliadau ar gamau gwahanol o ran cynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae hwn yn ffocws pwysig ar gyfer ein digwyddiadau.

Credwn mewn addasu, nid mabwysiadu -  nid oes angen ailddyfeisio'r olwyn, ond nid yw un maint yn addas i bawb.

Gweler: digwyddiadau arfaethedig

 

Adnoddau arfer da

Hidlydd

Yn dangos 24 o 30 adnodd

A all yr Economi Gymdeithasol ein hachub?

  • Albwn digwyddiad

Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da gweminar gyda chynulleidfa fyw lle'r oedd Chris Bolton ein hunain yn rhannu dysgu oddi wrth ei Gymrodoriaeth Teithio Winst

Creu Cymunedau Cydnerth

  • Albwn digwyddiad

Mae’r seminar hon yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru.

Gweminar caffael cynaliadwy

  • Albwn digwyddiad

Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60 biliwn wrth gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith.

Symud o allbynnau i ganlyniadau

  • Albwn digwyddiad

Dyma'r cyntaf mewn cyfres o weminarau yn edrych ar wahanol agweddau o sut all gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio dull sy'n ffocysu ar ganlyniadau i ard

Canllawiau cryno ar rheoli grantiau

  • Canllaw

Mae'r canllawiau hyn yn rhoi cyngor i chi o'r hyn y dylid ei ystyried ar bob cam o’r ‘cylch bywyd’ grantiau ac yn amlinellu’r manteision i chi.

Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar

  • Albwn digwyddiad

Roedd y seminar hon yn rhan o'n rhaglen barhaus yn canolbwyntio ar gau cyfrifon yn gynnar a'r hyn y mae'n ei olygu i gyrff llywodraeth leol.

Tudalennau