Astudiaethau Achos

Bydd Llyfrgell Astudiaethau Achos y Gyfnewidfa Arfer Da yn dod yn ‘gartref’ i’r holl astudiaethau achos sy’n cael eu hadnabod fel rhan o waith Swyddfa Archwilio Cymru. Mae hyn yn cynnwys astudiaethau achos o’n hadroddiadau cenedlaethol, er enghraifft Gwella Mynediad i Gefn Gwlad neu Achosion o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal ac adroddiadau mwy lleol fel ein Hadroddiadau o Arolygiadau Gymdeithasau Tai.

Gweler hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

1 Medi 2011 - 12:00yb

Gosododd y Cyngor Sir ddwy ar hugain o unedau optimeiddio foltedd ar ei safleoedd mwy:

  • Swyddfeydd
  • Canolfannau Hamdden
  • Ysgolion
  • Cartrefi Gofal

Diben yr unedau hyn yw cysoni'r foltedd ar draws safle penodol, gydag offer yn cael eu defnyddio'n fwy effeithlon o ganlyniad.

9 Maw 2011 - 12:00yb

Roedd y Gymdeithas yn cynnal Ciniawau rheolaidd gyda thenantiaid sy'n cael cymorth. Câi tenantiaid eu hannog a'u cynorthwyo i fynd i'r ciniawau, a roddai'r cyfle iddynt gwrdd â thenantiaid eraill a staff eraill o'r gymdeithas mewn awyrgylch anffurfiol a chynorthwyol.

9 Maw 2011 - 12:00yb

Mewn ymdrech i wella iechyd a lles pobl Gogledd Orllewin Cymru, ac i gynyddu'r cyfleoedd ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, sefydlwyd partneriaeth o gynrychiolwyr y sector awyr agored.

1 Gorff 2010 - 12:00yb

Er mwyn gwella'r broses o gyflwyno adroddiadau ariannol a rheoli, yn 2006 penderfynodd SYG uwchraddio ei swyddogaeth ariannol a chreu swyddi rheolwr ariannol a chyfrifydd ariannol newydd.

3 Meh 2010 - 12:00yb

Lansiwyd y Gronfa Ynni Ganolog (CYG) yn 2005 ac mae'n darparu cyllid o dros £3 miliwn i'r GIG yng Nghymru er mwyn ei alluogi i fuddsoddi mewn mentrau effeithlonrwydd cost isel a chanolog a thechnolegau carbon isel. Dros dair blynedd y rhaglen, cefnogwyd oddeutu 149 o gynlluniau unigol. Gyda'i gilydd mae'r prosiectau hyn wedi gwireddu arbedion carbon blynyddol - 13,400 o dunelli.

3 Meh 2010 - 12:00yb

‘ÔI-groniad' yw'r gwaith cynnal a chadw sydd angen ei wneud er mwyn sicrhau bod cyflwr adeilad yn cael ei gadw ar safon penodol.

3 Meh 2010 - 12:00yb

Sefydlwyd System Reoli Perfformiad Adnoddau ac Ystadau GIG Cymru (EFPMS) yn 2002. Mae'r system yn annog dynesiad disgybledig tuag at gasglu, rhannu ac adolygu data, ac yn cefnogi gwneud penderfyniadau strategol ar Iefel genedlaethol a Ileol.

3 Meh 2010 - 12:00yb

Mae Cymru Gynnes Cyf (Cymru Gynnes) yn adeiladu ar y Model Parthau Cynnes mwyaf Ilwyddiannus a ddatblygwyd yn Stockton on Tees gan National Grid Transco (NGT) ac a gyflwynwyd ar ôl hynny i Redcar a Cleveland a Newcastle upon Tyne. Dechreuodd Cymru Gynnes, o dan arweiniad Rhaglen Cynhesrwydd Fforddiadwy NGT, ei brosiect tair blynedd cyntaf yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot yn 2004, ac yna yn Wrecsam yn 2005.

1 Meh 2010 - 12:00yb

Y ganolfan adnoddau yw un o'r prosiectau cyntaf yng Nghymru i Iwyddo i integreiddio gwasanaethau cychwynnol a chymuned y GIG, gwasanaethau cymdeithasol a'r sectorau gwirfoddol a masnachol annibynnol.

Tudalennau