Astudiaethau Achos

Bydd Llyfrgell Astudiaethau Achos y Gyfnewidfa Arfer Da yn dod yn ‘gartref’ i’r holl astudiaethau achos sy’n cael eu hadnabod fel rhan o waith Swyddfa Archwilio Cymru. Mae hyn yn cynnwys astudiaethau achos o’n hadroddiadau cenedlaethol, er enghraifft Gwella Mynediad i Gefn Gwlad neu Achosion o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal ac adroddiadau mwy lleol fel ein Hadroddiadau o Arolygiadau Gymdeithasau Tai.

Gweler hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

1 Hyd 2011 - 12:00yb

Fe wnaeth y Bwrdd Iechyd nodi defnydd aneffeithlon ac annibynadwy ar ynni mewn Ysbyty Cymunedol 4,474m2. Roedd y rhain yn cynnwys systemau gwresogi, boeleri dwr poeth domestig, ffliwiau, falfiau rheoli parthau a system rheoli adeilad.

1 Hyd 2011 - 12:00yb

Roedd peiriannau sychu dillad trydan gan dri Chartref Preswyl y Cyngor, am y rheswm syml eu bod yn rhad i'w prynu pan gafodd y cartrefi eu hadnewyddu ychydig flynyddoedd yn él. Fodd bynnag, nodwyd nad oedd peiriannau sychu dillad trydan yn rhad i'w rhedeg.

1 Hyd 2011 - 12:00yb

Nododd y Cyngor fod Ysgol Gynradd Plascrug yn cael ei gwresogi gan amrywiol fathau o systemau trydanol, ac o ganlyniad, roedd gan gampws gwreiddiol yr ysgol raddfa Tystysgrif Arddangos Ynni (DEC) 'E'.

1 Medi 2011 - 1:00yb

Gosododd Heddlu De Cymru feddalwedd i ostwng pwer ei gyfrifiaduron yn awtomatig ar of cyfnod penodol o ddiffyg defnydd. Fe wnaeth y fenter hon sicrhau bod ynni'n cael ei arbed drwy leihau'r defnydd ohono. Mae cyfrifiaduron yn troi i 'gyflwr pwer isel', ac felly'n defnyddio Ilai o ynni. Cyflawnwyd y prosiect hwn ar y mwyafrif o 4,000 o gyfrifiaduron Heddlu De Cymru. Gwnaed yr unig eithriadau mewn perthynas ag Unedau'r Ddalfa a'r Ystafelloedd Rheoli fel na fyddai gallu gweithredol yn cael ei gyfaddawdu.

1 Medi 2011 - 12:00yb

Gosododd y Cyngor Sir 15 rhesaid o baneli solar ffotofoltaig ar draws ei adeiladau er mwyn dod ag ynni adnewyddadwy i'r cyhoedd yn ehangach. Gosodwyd y rheseidiau mewn ysgolion a Ilyfrgelloedd ac mae gan bob gosodiad fonitor yn nerbynfa'r adeilad, gan ddangos yr allbwn presennol a chyfanswm yr allbwn hyd yn hyn.

1 Medi 2011 - 12:00yb

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn anelu at Ieihau'r defnydd o drydan a gostwng ei ôl troed carbon. Roedd ystafell gweinyddwr y Cyngor wedi cyrraedd diwedd ei oes effeithiol ac nid oedd yn meddu ar y gallu i ategu'r ymrwymiad hwn i effeithiolrwydd ynni. Yn ogystal, roedd gan y Cyngor bryderon ynghylch y risg o Iifogydd gan fod ystafell y gweinydd ar islawr yr adeilad. 

 

1 Medi 2011 - 12:00yb

Mae Tîm Ynni'r Cyngor wedi Iansio prosiect rheoli gwresogi, wedi'i alluogi dros y we, mewn 70 o ysgolion i Ieihau'r defnydd ar ynni a chynyddu effeithlonrwydd ynni. Mae'r arfer hwn wedi bod yn hynod effeithiol.

 

1 Medi 2011 - 12:00yb

Mae Heddlu De Cymru wedi amnewid ei oleuadau T8 presennol ym mhrif adeilad ei Bencadlys am oleuadau T5 mwy ynni effeithlon. Mae ôl-ffitio goleuadau T5 yn ddull cost effeithiol o amnewid goleuadau T8 a T12. Mae goleuadau T8 a T12 ar gyfartaledd 52 y cant yn ddrutach i'w rhedeg na'r goleuadau T5 cyfwerth.

1 Medi 2011 - 12:00yb

Dros yr wyth mlynedd diwethaf, mae'r Cyngor wedi gosod dros dri megawat o foeleri biomas ar 11 safle.

1 Medi 2011 - 12:00yb

Roedd y Cyngor wedi nodi y gellid Ileihau faint o ynni gâi ei ddefnyddio yn eu maes parcio aml-lawr yn Llanelli. Daeth y wybodaeth am hyn o arolwg a gynhaliwyd yn ystod chwarter cyntaf 2008.

Tudalennau