Astudiaethau Achos

Bydd Llyfrgell Astudiaethau Achos y Gyfnewidfa Arfer Da yn dod yn ‘gartref’ i’r holl astudiaethau achos sy’n cael eu hadnabod fel rhan o waith Swyddfa Archwilio Cymru. Mae hyn yn cynnwys astudiaethau achos o’n hadroddiadau cenedlaethol, er enghraifft Gwella Mynediad i Gefn Gwlad neu Achosion o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal ac adroddiadau mwy lleol fel ein Hadroddiadau o Arolygiadau Gymdeithasau Tai.

Gweler hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

29 Mai 2014 - 2:06yp

Roedd cyllideb Housing Plus o £10,000 ar gyfer pob tîm ardal ar gael i wella a chynnal cynlluniau ac ystadau. 

29 Mai 2014 - 1:24yp

Ers 2004, mae strategaeth hir-dymor cynhwysfawr wedi cael ei datblygu gan y Cyngor er mwyn ymgysylltu â thenantiaid a lesddeiliaid a'u cael i gyfranogi, ac o ganlyniad, mae preswylwyr bellach
yn gweithio ag aelodau etholedig drwy Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam er mwyn gwella darpariaeth gwasanaethau.

28 Mai 2014 - 11:10yb

Mae dau ddatblygiad ysbyty newydd yng Nghymru yn gosod boeleri biomas er mwyn darparu gwasanaeth gwresogi a dŵr poeth.

16 Mai 2014 - 2:24yp

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi datblygu pecyn cymorth i gynnig cymorth i staff i weithredu Gweithio Ystwyth yn effeithiol. Mae'r pecyn cymorth hwn yn cynnwys amrywiaeth o offer, yn amrywio o 'Awgrymiadau a Chynghorion i
Weithwyr Ystwyth’ i Lif y Broses Gweithio Ystwyth mwy ffurfiol.

22 Awst 2013 - 12:00yb

Fe ddefnyddiodd Gwasanaeth Prawf De Cymru (gynt) Werthusiadau perfformiad staff i weithredu eu polisi gwyrdd ar draws y sefydliad. Fe wnaeth isadrannau Ieihau milltiroedd, gynyddu ailgylchu ac adrodd ar eu cynnydd ar weithredu'r Polisi i'r Bwrdd.

15 Awst 2013 - 12:00yb

Cafodd Heddlu De Cymru eu darparu ag archwiliadau Dŵr Cymru a chynhaliwyd camau gweithredu adferol am ddim. Maent wedi arbed £10,000 y flwyddyn ym Mhencadlys Heddlu De Cymru. Mae Pencadlys Heddlu De Cymru lledaenu ar draws 12 acer ac yn cynnwys ystod amrywiol o Iety, o adeiladau cyn y rhyfel i amgylcheddau modern, addas i'r pwrpas. Mae'r safle yn defnyddio cyfartaledd o 13.5 miliwn Litr o Dŵr y flwyddyn ar gost - £38,000.

15 Awst 2013 - 12:00yb

Mae Heddlu De Cymru yn mynd ati i ddatblygu rhaglen Buddsoddi i Arbed ar draws ei ystâd fel rhan o'i ymrvvymiad Ileihau carbon ac effeithlonrwydd ynni. Y fenter ddiweddaraf oedd gwella'r Goleuadau yng Ngorsaf Heddlu Pontypridd. Mae'r arbedion cyffredinol o'r fenter wedi eu hamcangyfrif yn £12k mewn costau ynni is. Bydd yr arbedion yn uwch yn y dyfodol wrth i gostau ynni godi.

15 Awst 2013 - 12:00yb

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn defnyddio Darllenydd Mesurydd Awtomatig fel offeryn perfformiad yn ogystal ag offeryn rhybudd, sy'n eu galluogi i reoli defnydd yn effeithlon, ymateb yn syth i anghysondebau ac arbed arian.

3 Awst 2013 - 12:00yb

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi sefydlu Grwpiau Ardal Aelodau sy'n cynnig dulliau ymgysylltu a deialog â chymunedau ar Iawr gwlad. Megis cychwyn y maent ond mae'r Grwpiau Ardal Aelodau yn cynnig pob cyfle i Aelodau Etholedig gyd-drafod materion ar sail ddaearyddol. Mae ymgynghori o'r fath yn golygu y gallai adborth gan y gymuned ddylanwadu'n uniongyrchol ar drefniadau craffu'r Awdurdod a phartneriaethau. 

31 Gorff 2013 - 12:00yb

Mae'r project hwn yn ystyried a oes potensial i gyrff sector cyhoeddus gydweithredu o ran rheoli a datblygu ystadau eiddo.

Tudalennau