Astudiaethau Achos

Bydd Llyfrgell Astudiaethau Achos y Gyfnewidfa Arfer Da yn dod yn ‘gartref’ i’r holl astudiaethau achos sy’n cael eu hadnabod fel rhan o waith Swyddfa Archwilio Cymru. Mae hyn yn cynnwys astudiaethau achos o’n hadroddiadau cenedlaethol, er enghraifft Gwella Mynediad i Gefn Gwlad neu Achosion o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal ac adroddiadau mwy lleol fel ein Hadroddiadau o Arolygiadau Gymdeithasau Tai.

Gweler hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

5 Ion 2016 - 11:34yb

Mae Bromford yn landlord cymdeithasol â 26,000 o eiddo ledled Lloegr ac mewn rhai rhannau o Bowys. Yn 2012, datblygodd y sefydliad Gytundeb Bromford er mwyn ymateb i’r nifer fawr o heriau yr oedd cyni ariannol yn eu cyflwyno i’r sefydliad a’i denantiaid.

4 Ion 2016 - 10:34yb

Mae Canolfan Iechyd Gofal a Lles Bae Colwyn yn bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Undeb Rygbi Cymru.

29 Mai 2015 - 4:03yp

Dyfarnwyd fframwaith meddalwedd amddiffyn y cyhoedd er mwyn gwella prosesau cydweithredu, arbedion effeithlonrwydd a gwydnwch o fewn cynghorau yng Nghymru. Erbyn hyn gall cynghorau ddefnyddio'r un feddalwedd, sy'n eu helpu i weithio mewn ffordd integredig.

19 Chwef 2015 - 11:39yb

Roedd yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC) eisiau cael gwybod beth oedd barn pobl am wefan newydd, sef siop un stop ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Aeth Barod ati i’w helpu i ganfod beth oedd barn aelodau’r cyhoedd.

18 Chwef 2015 - 2:50yp

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal sesiynau ymarferol ar reoli prosiectau ar gyfer Aelodau Etholedig. Mae’r hyfforddiant yn sicrhau bod y rhai sy'n mynychu yn cael eu paratoi’n drylwyr i wneud penderfyniadau ar brosiectau.

18 Chwef 2015 - 2:32yp

Mae'n rhaid i sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus fod yn dryloyw ac yn atebol i'r dinasyddion y maent yn eu gwasanaethu. Er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n perfformio'n effeithiol ac yn rhoi gwerth am arian, mae sefydliadau yn adrodd ar eu gwaith. 

30 Mai 2014 - 3:45yp

Mae'r Polisi Asedau Corfforaethol (CAP) yn dwyn ynghyd gweithdrefnau gweithredu yr Awdurdod ar gyfer asedau dan un ddogfen. Mae'n darparu dull safonol o reoli eiddo ac yn lleihau risg ac atebolrwydd ariannol.

30 Mai 2014 - 3:17yp

Mae Taf wedi bod yn gweithio gyda datblygwr meddalwedd ar reoli atgyweiriadau ac, yn fwy diweddar, ar reoli achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Cafodd y cynnyrch ei ddatblygu mewn ffordd gydweithredol a’i addasu i ddiwallu anghenion. Ar ôl cael sgôr o 98% ‘yn gywir y tro cyntaf’ ar reoli atgyweiriadau, pan ddaeth cyfle i fod yn berchen ar ran fach o’r cwmni, fe benderfynon nhw fynd amdani. Fe aethant ati i ddefnyddio eu dull rheoli achosion wrth fynd i’r afael ag achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, gan addasu’r feddalwedd fel ei bod yn diwallu eu hanghenion.

30 Mai 2014 - 3:14yp

Mae Canolfan Ragoriaeth wedi pennu safonau gofynnol ar gyfer rheoli grantiau mewn corff llywodraethol mawr a chymhleth. Mae rheoli grantiau yn dda yn bwysig iawn i Lywodraeth Cymru. Bob blwyddyn caiff tua £13 biliwn - cyfran fawr o'i chyllideb - ei ddefnyddio i ariannu grantiau. Mae dros 400 o raglenni gwahanol sy'n amrywio o ran gwerth o rai cannoedd o bunnoedd i sawl miliwn. 

30 Mai 2014 - 3:10yp

Mae'r System Rheoli Cydymffurfedd yn ymagwedd gorfforaethol tuag at gydymffurfio sy'n darparu dull safonol, yn lleihau atebolrwydd ariannol a risg. Mae'r Awdurdod gyfan yn cael ei gofrestru i'r system hon, er ein bod yn gweithredu cyllidebau dirprwyedig.

Tudalennau