Menter Twyll Genedlaethol

Mae'r Fenter Twyll Genedlaethol yn ymarfer cydweddu data sy'n helpu cyrff cyhoeddus i ganfod ac atal twyll a gordaliadau o'r pwrs cyhoeddus ledled y DU.

Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn paru data ar hyd a lled sefydliadau a systemau i helpu cyrff cyhoeddus i nodi twyll a gordaliadau. Ers iddi ddechrau ym 1996, mae ymarferion y Fenter wedi arwain at ganfod ac atal gwerth mwy na £30 miliwn o dwyll a gordaliadau yng Nghymru a £1.3 biliwn ledled y DU.

Arweiniodd y Fenter Twyll Genedlaethol 2014-15 at ganfod ac atal gordaliadau gwerth £4.4 miliwn. 

Cymrodd 42 o gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru ran yn yr ymarfer, gan gynnwys awdurdodau lleol, awdurdodau'r heddlu, awdurdodau tân, cyrff y GIG, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, Swyddfa Archwilio Cymru ac archwilwyr sector cyhoeddus eraill.

Cynhoir prif ganfyddiadau'r adroddiad mewn fideo byr [agorir mewn ffenest newydd].

Mae rhaglen y Fenter Twyll Genedlaethol yn llwyddiannus oherwydd ei chyfranogwyr, mae mwy o gyfranogwyr yn golygu bod mwy o ddata ar gael i’w ddadansoddi ar gyfer twyll a gordaliadau. Paratowyd Cod Ymarfer ar Baru Data Archwilydd Cyffredinol Cymru [PDF 466KB Agorir mewn ffenest newydd] i gynorthwyo pawb sy'n cymryd rhan mewn gwaith paru data.

Lawrlwytho’r amserlen Menter Twyll Genedlaethol ar gyfer 2016-17 [PDF 83KB Agorir mewn ffenest newydd].

Gwyliwch fideo byr am sut bydd y Fenter Twyll Genedlaethol yn cael eu datblygu ymhellach yn ymarferion y dyfodol [agorir mewn ffenestr newydd].

Dreth Cyngor y Fenter Twyll Genedlaethol

Manylebau Data’r Dreth Gyngor a Chofrestru Etholiadol y Fenter Twyll Genedlaethol [PDF 104KB Agorir mewn ffenest newydd]

Amserlen Gostyngiad Person Sengl ar gyfer y Fenter Twyll Genedlaethol 2016-17 [PDF Agorir mewn ffenest newydd]

Sut all fy sefydliad i gymryd rhan?

Os oes gennych ddiddordeb neu os ydych am ddarganfod mwy cysylltwch â ni ar menter.twyll@archwilio.cymru.