Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

27 Ion 2017 - 3:32yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o’r gwaith archwilio sydd wedi’i wneud mewn perthynas â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Gogledd Cymru yn ystod 2016.

27 Ion 2017 - 12:27yp

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau archwilio lleol ynghylch yr asesiad strwythuredig ar gyfer y Bwrdd Iechyd yn 2016.

27 Ion 2017 - 9:09yb

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn ymwybodol bod ei drefniadau ar gyfer rheoli ei fflyd lwyd yn wan.

27 Ion 2017 - 8:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau archwilio lleol ynghylch yr asesiad strwythuredig ar gyfer y Bwrdd Iechyd yn 2016.

27 Ion 2017 - 8:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod 2016. 

27 Ion 2017 - 7:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi casgliadau’r gwaith archwilio rydym wedi’i wneud mewn perthynas ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ystod 2016. 

26 Ion 2017 - 1:38yp

Mae gwaith Asesiad Strwythuredig yn 2016 eto wedi adolygu trefniadau rheolaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth a’r cynnydd a wnaed i ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol.

26 Ion 2017 - 12:01yb

Er mwyn cael y budd mwyaf o benderfyniadau ariannu, mae angen i awdurdodau lleol a chyrff yn y trydydd sector sicrhau bod ganddynt y trefniadau a’r systemau cywir ar waith i reoli, gwerthuso a mesur eu gwaith gyda’r trydydd sector. 

26 Ion 2017 - 12:01yb

Yn yr adroddiad hwn, rydym wedi ystyried effeithiolrwydd trefniadau awdurdodau lleol ar gyfer ariannu gwasanaethau’r trydydd sector.

20 Ion 2017 - 10:30yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau yn sgil y gwaith archwilio yr wyf wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2016. 

Tudalennau