Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

24 Hyd 2016 - 9:48yb

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae Adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru baratoi ar y cyd amcangyfrif o incwm a threuliau Swyddfa Archwilio Cymru a gosod yr amcangyfrif hwnnw gerbron y Cynulliad Cenedlaethol o leiaf bum mis cyn dechrau’r flwyddyn ariannol y mae’n berthnasol iddi.

21 Hyd 2016 - 9:58yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’i fath ym mis Awst 2015. 

20 Hyd 2016 - 11:13yb

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ers i'r adroddiad diwethaf o'i fath gael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2015.

19 Hyd 2016 - 10:45yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ers cyhoeddi’r Adroddiad Gwella blaenorol ym mis Gorffennaf 2015.

18 Hyd 2016 - 9:00yb

Gwnaeth yradolygiad ystyried p'un a yw Rhaglen Eiddilwch Gwent wedi sicrhau gwelliannau yn unol â disgwyliadau sefydliadau unigol ac, yn arbennig, a oedd yn glir sut y bodlonwyd disgwyliadau'r sefydliadau unigol drwy'r Rhaglen, a ddangosodd y Rhaglen drefniadau llywodraethu effeithiol,ac a yw cyfeiriad y Rhaglen ar gyfer y dyfodol yn glir ac a gytunwyd ar y cyfeiriad hwnnw.

18 Hyd 2016 - 12:10yb

Yn ystod 2015-16, ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, i archwilio pa un a yw Llywodraeth Cymru, y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a’r awdurdodau lleol yn gweithio gyda’i gilydd yn effeithiol i drechu trosedd a materion diogelwch cymunedol eraill sy’n cael effaith negyddol ar les pobl.

11 Hyd 2016 - 3:55yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o'r gwaith archwilio a gwblhawyd yng Nghyngor Dinas Casnewydd ers cyhoeddi'r adroddiad gwella blaenorol ym mis Hydref 2015.

6 Hyd 2016 - 1:01yb

Mewn ymateb i hyn, cynhaliwyd adolygiad lleol gennym, a oedd yn archwilio dull y Bwrdd Iechyd o reoli offer meddygol ac yn ceisio ateb y cwestiwn: ‘a yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli ei offer meddygol yn effeithiol?’ 

4 Hyd 2016 - 3:30yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ers i'r adroddiad diwethaf o'i fath gael ei gyhoeddi ym mis Awst 2015

30 Medi 2016 - 9:00yb

Daeth gwaith dilynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yr adroddwyd arno ym mis Mehefin 2013, i’r casgliad bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran mynd i’r afael â materion a godwyd yn lleol ac yn genedlaethol, ond bod angen gwneud rhagor o waith i fanteisio i’r eithaf ar y contract meddygon ymgynghorol.

 

Tudalennau