Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

30 Meh 2016 - 3:01yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir y Fflint ers cyhoeddi'r adroddiad diwethaf o'r fath ym mis Mawrth 2015.

30 Meh 2016 - 9:00yb

Mae’r ddogfen asesiad strwythuredig hon yn crynhoi ein dadansoddiad ac yn gwneud cymhariaeth lefel uchel o adroddiadau perfformiad i fyrddau’r GIG.

24 Meh 2016 - 3:01yp

Paratowyd yr Adroddiad Gwella Blynyddol hwn gan staff Swyddfa Archwilio Cymru ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru. Mae'r adroddiad yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Ynys Môn (y Cyngor) ers cyhoeddi'r adroddiad diwethaf o'r fath ym mis Rhagfyr 2015. 

23 Meh 2016 - 3:01yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o'r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ers cyhoeddi'r Asesiad Corfforaethol a'r Adroddiad Gwella Blynyddol cyfunol ym mis Tachwedd 2014.

22 Meh 2016 - 3:01yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Penfro ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Medi 2015.

21 Meh 2016 - 3:01yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Powys ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2015.

14 Meh 2016 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a’i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag Atodlen 2 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ac mae’n cynnwys materion fel y’i cyfarwyddwyd gan y Trysorlys.

10 Meh 2016 - 2:50yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Hydref 2015.

31 Mai 2016 - 3:43yp

Paratowyd y papur briffio hwn ar gyfer Bwrdd Rhaglen Gofal wedi'i Gynllunio GIG Cymru.

17 Mai 2016 - 3:00yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (y Cyngor) ers cyhoeddi'r adroddiad diwethaf o'r fath ym mis Gorffennaf 2015.

Tudalennau