Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

10 Maw 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith dilynol, gan gydnabod bod y byrddau iechyd wedi bod yn gweithio i fynd i’r afael â’n hargymhellion lleol, ers yr adeg y cynhaliwyd ein harchwiliadau.

3 Maw 2016 - 2:45yp

Mae'r Asesiad Strwythuredig yma wedi asesu pa mor gadarn yw trefniadau rheolaeth ariannol y Bwrdd Iechyd, pa mor addas yw ei drefniadau llywodraethu, a rheolaeth galluogwyr allweddol sy'n cefnogi defnyddio adnoddau'n effeithiol.

2 Maw 2016 - 11:17yb

Mae'r cwestiynau’n canolbwyntio’n bennaf ar y ffyrdd y mae cyrff iechyd yn gofyn i gleifion am adborth.

29 Chwef 2016 - 8:44yb

Ceisiai’r Asesiad Corfforaethol hwn ateb y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Cyngor yn gallu cyflawni ei flaenoriaethau a sicrhau canlyniadau gwell i’w ddinasyddion?

26 Chwef 2016 - 1:53yp

Cafodd y memorandwm hwn ei baratoi gan Archwilydd Cyffredinol Cymru er mwyn darparu gwybodaeth i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynglŷn â threfniadau llywodraethu yn y GIG yng Nghymru, wrth i’r Pwyllgor ystyried tystiolaeth ynghylch trefniadau llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

26 Chwef 2016 - 12:01yb

Mae’r adolygiad dilynol hwn yn ceisio ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Cyngor yn mynd i’r afael â’r problemau a nodwyd yn yr Asesiad Corfforaethol yn effeithiol?’

25 Chwef 2016 - 4:16yp

Mae'r archwilio wedi canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol yn ogystal â'r risgiau ariannol a gweithredol sylweddol sy'n wynebu'r Ymddiriedolaeth.

25 Chwef 2016 - 9:00yb

Heddiw, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol ei adroddiad ar sefydlu ac arolygu Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru. Edrychodd yr adroddiad ar sefydlu, llywodraethiant, arolygu a gweithrediad cynnar y Gronfa gan ystyried a wnaeth Llywodraeth Cymru a Chyllid Cymru sefydlu’r Gronfa ac arolygu ei gweithrediadau cychwynnol (yn cynnwys y tri buddsoddiad cyntaf) yn effeithiol.

25 Chwef 2016 - 12:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau o'r gwaith archwilio a gynhaliwyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2015.

19 Chwef 2016 - 3:56yp

Mae'r Asesiad Strwythuredig yma wedi asesu pa mor gadarn yw trefniadau rheolaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth, pa mor ddigonol yw ei threfniadau llywodraethu a'r ffordd y mae'n rheoli'r prif alluogwyr sy'n ei helpu i ddefnyddio adnoddau'n effeithiol.

Tudalennau