Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

29 Maw 2016 - 10:53yb

Roedd y gwaith archwilio yn canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol, gan gynnwys llywodraethu, yn ogystal â'r risgiau ariannol a gweithredol a wynebai'r Bwrdd Iechyd.

29 Maw 2016 - 9:30yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Caerfyrddin ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2015.

29 Maw 2016 - 9:00yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Ddinbych (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2015.

22 Maw 2016 - 1:06yp

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaed gwaith dilynol gennym yn y Bwrdd Iechyd er mwyn asesu i ba raddau yr oedd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol ar waith. Aseswyd hefyd i ba raddau yr oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi sylw i’r argymhellion a wnaed fel rhan o’r archwiliad lleol yn 2010 ac eto yn 2012.

22 Maw 2016 - 10:44yb

Mae'r asesiad strwythuredig yn ystyried trefniadau'r Bwrdd Iechyd sy'n ategu llywodraethu da a'r defnydd effeithlon, effeithiol a darbodus o adnoddau.

17 Maw 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi deilliannau gwaith archwilwyr penodedig yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfrifon 2014-15 cynghorau tref a chymuned a’u pwyllgorau ar y cyd ar draws Cymru.

15 Maw 2016 - 10:25yb

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaethom waith dilynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan er mwyn asesu i ba raddau yr oedd wedi gweithredu argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol a wnaed yn 2012 ynghylch arlwyo a maeth clefion mewn ysbytai.

15 Maw 2016 - 9:56yb

Roedd ein gwaith dilynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn 2015 yn asesu i ba raddau yr oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol ynghylch arlwyo ysbytai a maeth cleifion ar waith.

15 Maw 2016 - 9:32yb

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaed gwaith dilynol gennym ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys, i asesu i ba raddau yr oedd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol a wnaed yn 2012 ynghylch arlwyo ysbytai a maeth cleifion ar waith.

11 Maw 2016 - 4:04yp

Mae’r adolygiad diagnostig yn seiliedig ar ddadansoddi data cymharol a barn sampl o staff sy’n defnyddio systemau TGCh clinigol yn rheolaidd yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

Tudalennau