Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

26 Ebr 2018 - 12:01yb

Mae'r adroddiad yma'n edrych ar y modd y mae cyrff cyhoeddus, yn enwedig llywodraeth leol a chyrff y GIG sy’n darparu gwasanaethau rheng flaen, yn darparu gwasanaethau dehongli a chyfieithu ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain ac ieithoedd eraill, fel bo modd i bobl sy’n wynebu’r rhwystrau cyfathrebu hyn gyrchu gwasanaethau. 

24 Ebr 2018 - 11:45yb

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg o sefyllfa gyfredol gofal sylfaenol yng Nghymru mae’n dod â nifer o ffynonellau data gofal sylfaenol at ei gilydd. 

19 Ebr 2018 - 12:01yb

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi’r pethau allweddol y mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymo i’w cyflawni dros y pedair blynedd nesaf er mwyn helpu i gael gwared â gwahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cydberthnasoedd da.

16 Ebr 2018 - 9:59yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r hyn a ganfuwyd gennym drwy gwaith archwilio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ystod 2017.

11 Ebr 2018 - 9:50yb

Mae’n Strategaeth Pobl yn amlinellu sut mae yn union i weithio gyda ni, a sut rydym yn edrych ar ôl ein staff. 

4 Ebr 2018 - 11:25yb

Mae'r Cynllun Blynyddol yn cwmpasu ein rhaglenni gwaith ar gyfer 2018-19.

3 Ebr 2018 - 10:00yb

Mae’r gwaith a wnaed gennym fel rhan o asesiad strwythuredig 2017 wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol yr Ymddiriedolaeth ac y cynnydd a wnaed i ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol.

31 Maw 2018 - 8:00yb

Ar gyfer 2017 rydym wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd ac, yn benodol, y cynnydd a wnaed i ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol, yn ogystal â threfniadau i gynllunio a chyflawni arbedion ariannol.

30 Maw 2018 - 9:42yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau o’r gwaith archwilio rydym wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2017.

30 Maw 2018 - 8:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod 2017.

Tudalennau