Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

5 Tach 2018 - 12:09yp

Ffocws yr adroddiad hwn oedd asesu a oes gan y Cyngor drefniadau digonol i ddiogelu plant, a chael sicrwydd bod y trefniadau hyn yn cael eu gweithredu’n effeithiol ym mhob maes gweithgarwch a phob tro wrth ymwneud â phlant.

5 Tach 2018 - 11:48yb

Archwiliodd yr adolygiad hwn sut y mae swyddogaethau craffu y Cyngor yn 'addas ar gyfer y dyfodol'.

5 Tach 2018 - 10:45yb

Archwiliodd yr adolygiad hwn sut y mae swyddogaethau craffu y Cyngor yn 'addas ar gyfer y dyfodol'

31 Hyd 2018 - 2:21yp

Archwiliodd yr adolygiad hwn sut y mae swyddogaethau craffu y Cyngor yn 'addas ar gyfer y dyfodol'

30 Hyd 2018 - 11:08yp

Fe wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol archwilio trefniadau’r byrddau iechyd ar gyfer rheoli apwyntiadau cleifion allanol.

29 Hyd 2018 - 10:06yb

Yn ogystal â chwarae ein rhan i ddiogelu arian cyhoeddus a chefnogi gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru, rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod ein model gweithredu ein hunain mor effeithion ac effeithiol â phosibl.

26 Hyd 2018 - 3:58yp

Asesiad o’r cynnydd a wnaed o ran Cynllun Blynyddol 2018-19 rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2018.

26 Hyd 2018 - 3:24yp

Mae trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli absenoldeb oherwydd salwch yn helpu i leihau lefelau absenoldeb.

26 Hyd 2018 - 2:24yp

I gael sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau effeithiol ar gyfer mynd i’r afael â’r cynigion ar gyfer gwella, ym mis Mehefin 2018, fe wnaethom adolygu’r cynnydd y mae’r Cyngor wedi’i wneud wrth eu gweithredu ac effeithiolrwydd ei drefniadau i wneud hynny.

26 Hyd 2018 - 8:00yb

Ceisiodd ein hadolygiad bennu a oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol ar waith i’w alluogi i gynnal Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) a mynd i’r afael â nifer y methiannau derbyniol.

Tudalennau