Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

3 Chwef 2016 - 10:34yb

Roedd yr adolygiad dilynol hwn yn ceisio ateb y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd o safbwynt mynd i’r afael â’r materion allweddol a’r argymhellion a nodwyd yn ein hadroddiadau a’n hadolygiadau blaenorol ynghylch materion sy’n ymwneud â rheoli gwybodaeth a thechnoleg?’

28 Ion 2016 - 10:38yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau arolwg o arweinwyr gwasanaetha cyhoeddus a wnaed fel rhan o’n hadroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2015.

27 Ion 2016 - 12:00yp

Ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, rydym ni wedi archwilio penderfyniad Llywodraeth Cymru i gaffael a dod yn berchen ar Faes Awyr Caerdydd.

18 Ion 2016 - 1:56yp

Mae'r adroddiad hwn yn darparu datganiad sefyllfa am adnoddau a gallu’r Cyngor i sicrhau gwelliant parhaus. Mae’n adrodd ar berfformiad a chanlyniadau blaenorol y Cyngor yn ogystal â’r trefniadau allweddol sydd eu hangen i ategu gwelliannau mewn gwasanaethau a swyddogaethau.

14 Ion 2016 - 3:29yp

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaed gwaith dilynol gennym yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre er mwyn asesu i ba raddau yr oedd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol ar waith ac i ba raddau yr oedd wedi rhoi sylw i’r argymhellion a wnaed fel rhan o’r archwiliad lleol yn 2010 ac eto yn 2012.

14 Ion 2016 - 12:01yb

Dyma'r pumed adroddiad blynyddol ar gyfrifon cyrff llywodraeth leol. Mae’n crynhoi canlyniadau'r gwaith ar gyfer 2014-15 yn y mathau canlynol o gyrff llywodraeth leol (cyrff a archwilir) yng Nghymru: Awdurdodau unedol, Cronfeydd pensiwn llywodraeth leol, Comisiynwyr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid, Awdurdodau tân ac achub, Awdurdodau parciau cenedlaethol, Cydbwyllgorau & Awdurdodau porthladdoedd.

6 Ion 2016 - 12:23yp

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd da o ran mynd i’r afael ag argymhellion i wella gwasanaethau maeth ac arlwyo, ac mae angen rhagor o waith i gryfhau rhai agweddau ar y broses sgrinio maethol, i sicrhau bod yr holl staff nyrsio yn ymgysylltu yn ystod prydau bwyd cleifion ac i leihau’r bwlch rhwng cost gwasanaethau arlwyo i’r rhai nad ydynt yn gleifion a’r incwm a gynhyrchir.

5 Ion 2016 - 1:45yp

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau y gwaith archwilio mewn perthynas â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a Phrif Gwnstabl De Cymru yn ystod 2015. 

17 Rhag 2015 - 11:40yb

Ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, mae staff Swyddfa Archwilio Cymru wedi paratoi’r adroddiad hwn er mwyn rhoi darlun o ymateb gwasanaethau cyhoeddus datganoledig i’r heriau y maent wedi bod yn eu hwynebu a’u cynlluniau i fynd i’r afael â’r pwysau yn y dyfodol.

10 Rhag 2015 - 10:36yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau y gwaith archwilio mewn perthynas â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent yn ystod 2015. 

Tudalennau