Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

8 Chwef 2016 - 4:17yp

Cafwyd archwiliad ar reoli meddyginiaethau yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre (yn ogystal ag ym mhob bwrdd iechyd arall yng Nghymru), â chanolbwynt ar y cwestiwn canlynol: A oes trefniadau diogel, effeithiol ac effeithlon ar gyfer rheoli meddyginiaethau cleifion mewnol yng Nghanolfan Ganser Felindre?

5 Chwef 2016 - 3:05yp

Mae’r Asesiad Strwythuredig yma wedi asesu cadernid trefniadau rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd, digonolrwydd ei drefniadau llywodraethu a rheolaeth galluogwyr allweddol sy’n cefnogi’r gwaith o ddefnyddio adnoddau’n effeithiol.

4 Chwef 2016 - 4:33yp

Mae’r Asesiad Strwythuredig wedi archwilio cadernid trefniadau rheolaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth, digonoldeb ei threfniadau llywodraethu a’r cynnydd sydd wedi ei wneud ers Asesiad Strwythuredig y llynedd.

4 Chwef 2016 - 3:59yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a gyflawnwyd yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2015. 

4 Chwef 2016 - 3:48yp

Seilir yr adolygiad diagnostig yma ar ddadansoddi'r data cymharol ac ar farn sampl o staff sy'n defnyddio systemau TGCh glinigol yn rheolaidd.

4 Chwef 2016 - 12:01yb

Cwmpas cyffredinol ein gwaith oedd canfod a oes gan CNC drefniadau llywodraethu ar waith sy’n helpu i gyflawni ei brif flaenoriaethau a chanlyniadau, neu a yw’n datblygu trefniadau o’r fath.

3 Chwef 2016 - 11:24yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau o'r gwaith archwilio a gyflawnwyd ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn ystod 2015.

3 Chwef 2016 - 10:51yb

Roedd yr adolygiad, a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, yn ceisio gofyn y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol i gleifion allanol mewn modd effeithiol?’

3 Chwef 2016 - 10:43yb

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaethom waith dilynol yn y Bwrdd Iechyd er mwyn asesu i ba raddau yr oedd wedi gweithredu argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol. Gwnaethom hefyd asesu i ba raddau yr oedd y Bwrdd Iechyd wedi mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed fel rhan o waith archwilio lleol yn 2010 ac yna yn 2013.

3 Chwef 2016 - 10:34yb

Roedd yr adolygiad dilynol hwn yn ceisio ateb y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd o safbwynt mynd i’r afael â’r materion allweddol a’r argymhellion a nodwyd yn ein hadroddiadau a’n hadolygiadau blaenorol ynghylch materion sy’n ymwneud â rheoli gwybodaeth a thechnoleg?’

Tudalennau