Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

18 Hyd 2016 - 9:00yb

Gwnaeth yradolygiad ystyried p'un a yw Rhaglen Eiddilwch Gwent wedi sicrhau gwelliannau yn unol â disgwyliadau sefydliadau unigol ac, yn arbennig, a oedd yn glir sut y bodlonwyd disgwyliadau'r sefydliadau unigol drwy'r Rhaglen, a ddangosodd y Rhaglen drefniadau llywodraethu effeithiol,ac a yw cyfeiriad y Rhaglen ar gyfer y dyfodol yn glir ac a gytunwyd ar y cyfeiriad hwnnw.

18 Hyd 2016 - 12:10yb

Yn ystod 2015-16, ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, i archwilio pa un a yw Llywodraeth Cymru, y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a’r awdurdodau lleol yn gweithio gyda’i gilydd yn effeithiol i drechu trosedd a materion diogelwch cymunedol eraill sy’n cael effaith negyddol ar les pobl.

11 Hyd 2016 - 3:55yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o'r gwaith archwilio a gwblhawyd yng Nghyngor Dinas Casnewydd ers cyhoeddi'r adroddiad gwella blaenorol ym mis Hydref 2015.

30 Medi 2016 - 9:00yb

Daeth gwaith dilynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yr adroddwyd arno ym mis Mehefin 2013, i’r casgliad bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran mynd i’r afael â materion a godwyd yn lleol ac yn genedlaethol, ond bod angen gwneud rhagor o waith i fanteisio i’r eithaf ar y contract meddygon ymgynghorol.

 

28 Medi 2016 - 11:51yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yn Awdurdod Tân ac Achub De Cymru (yr Awdurdod) ers cyhoeddi’r Adroddiad Gwella blaenorol ym mis Awst 2015.

19 Medi 2016 - 11:53yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) ers i’r adroddiad diwethaf o’r fath gael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2015.

14 Medi 2016 - 3:10yp

Mae’r memorandwm hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol (y Pwyllgor) am y cynnydd a wnaed gan GIG Cymru mewn ymateb i argymhellion a nodwyd yn fy adroddiad i ac adroddiad y Pwyllgor, ar arlwyo a maeth cleifion mewn ysbytai.

12 Medi 2016 - 10:01yb

Diben yr asesiad corfforaethol yw darparu datganiad sefyllfa am adnoddau a gallu awdurdod gwella i sicrhau gwelliant parhaus.

6 Medi 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried materion sy’n ymwneud â phwerau a dylanwad ehangach Llywodraeth Cymru mewn perthynas â seilwaith a gwasanaethau rheilffyrdd a buddsoddiad cysylltiedig gan Lywodraeth Cymru. Mae’r adroddiad hefyd yn ystyried perfformiad gwasanaethau ar fasnachfraint Cymru a’r Gororau a chynlluniau ar gyfer caffael gwasanaethau Cymru a’r Gororau o 2018.

31 Awst 2016 - 1:00yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed gan staff Swyddfa Archwilio Cymru ar ran yr Archwilydd Cyffredinol yng Nghyngor Sir Fynwy (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Tachwedd 2015.

Tudalennau