Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

13 Awst 2015 - 9:16yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (yr Awdurdod) ers i’r adroddiad diwethaf o’i fath gael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2014.

31 Gorff 2015 - 1:40yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (yr Awdurdod) ers cyhoeddi’r Adroddiad Gwella blaenorol ym mis Mai 2014.

21 Gorff 2015 - 12:01yb

Ar ran yr Archwiliwr Cyffredinol, bu staff Swyddfa Archwilio Cymru yn archwilio i weld i ba raddau y mae gan gynghorau brosesau rheoli a sicrhau ar gyfer diogelu plant, ac a ydynt yn eu gweithredu.

9 Gorff 2015 - 12:18yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad gwella blaenorol ym mis Mai 2014.

9 Gorff 2015 - 11:59yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Ddinbych (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Ebrill 2014.

7 Gorff 2015 - 10:55yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Gwynedd (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’i fath ym mis Ebrill 2014.

29 Meh 2015 - 2:20yp

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein harolwg o wasanaethau orthopedeg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (y Bwrdd Iechyd) ar sail y data hwnnw, ac yn nodi sut mae’r gwasanaeth yn cymharu â gweddill Cymru.

29 Meh 2015 - 2:14yp

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein harolwg o wasanaethau orthopedeg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) ar sail y data hwnnw, ac yn nodi sut mae’r gwasanaeth yn cymharu â gweddill Cymru.

3 Meh 2015 - 12:01yb

Ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, ein staff wedi archwilio a yw trefniadau Llywodraeth Cymru ar gyfer consortia rhanbarthol yn debygol o gyflwyno’r gwelliannau a fwriedir i gynorthwyo ysgolion ac awdurdodau lleol. Wrth adolygu datblygiad y consortia rhanbarthol, gwnaethom ganolbwyntio ar effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu yn seiliedig ar The Good Governance Standard for Public Services.

12 Maw 2015 - 12:04yb

Mae’r crynodeb hwn yn cyd-fynd â’n hadroddiad ar Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru. Y nod yw cyflwyno rhai enghreifftiau o arferion o Gymru a thu hwnt sydd â’r potensial i wella amseroedd aros ar gyfer cleifion.

Tudalennau