Newyddion

News pane

Yr Archwilydd Cyffredinol yn ymgynghori ynghylch dull archwilio newydd

7 Ebr 2016 - 3:41yp

Mae Archwilydd Cyffredinol yn ymgynghori â chyrff cyhoeddus yng Nghymru ynghylch newidiadau i'w ddull o archwilio.

Yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod eu Cynllun ar gyfer y flwyddyn i ddod

1 Ebr 2016 - 12:01yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2016-17, sy’n nodi sut y byddent yn cyflawni’r cynllun a’i amcanion. 

Mae angen gwelliant pellach ar lywodraethu a rheolaeth ariannol cynghorau cymuned a thref

16 Maw 2016 - 4:23yp

Er bod amseroldeb paratoi cyfrifon wedi gwella mae nifer yr achosion o farn archwilio amodol wedi cynyddu ac mae methiannau o ran llywodraethu ariannol yn parhau'n rhy uchel. 

Mae yna lawer o theatrau llawdriniaethau yng Nghymru heb gael eu defnyddio’n effeithlon

9 Maw 2016 - 12:00yp

Mae'r sylw i ddiogelwch wedi gwella ond mae angen i GIG Cymru sicrhau gwell gwerth am arian o theatrau llawdriniaethau.

Gweledigaeth Cyngor Wrecsam yn cyflenwi canlyniadau gwell i’w ddinasyddion

29 Chwef 2016 - 9:21yb

Ond efallai bod rhai trefniadau wedi dyddio yn cyfyngu ar gyflymder y cynnydd medd yr Archwilydd Cyffredinol  

Adolygiad o gyllid addysg bellach ar waith

26 Chwef 2016 - 2:27yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dechrau adolygiad o’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn arolygu cyllid addysg bellach.

Cyngor Dinas Caerdydd - Gwaith Dilynol ar yr Asesiad Corfforaethol

26 Chwef 2016 - 12:01yb

Mae Cyngor Caerdydd wedi gosod trefniadau gwell yn eu lle ar gyfer ymdrin â phroblemau hirsefydlog, ond mae adroddiad wedi canfod bod y Cyngor wedi cyrraedd pwynt allweddol os yw am gyflawni'r newidiadau sy'n ofynnol i sicrhau gwelliant.

 

Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru

25 Chwef 2016 - 9:00yb

‘Roedd agweddau o’i sefydlu, llywodraethiant, arolygu a gweithrediad cynnar yn wallus ac wedi eu dogfennu’n wael’, meddai’r Archwilydd Cyffredino, ond mae cysyniad y Gronfa yn arloesol ac yn glodwiw ar lawer ystyr.

Mae angen i fyrddau iechyd gryfhau eu trefniadau ar gyfer rheoli effaith ymarfer preifat ar y GIG

11 Chwef 2016 - 12:10yb

Ac nid yw systemau lleol yn ddigon cadarn i ddarparu sicrwydd na fydd cleifion preifat a fydd wedyn yn trosglwyddo i gael triniaeth gan y GIG yn cael mantais annheg

Cyfoeth Naturiol Cymru mewn sefyllfa gref i gyflawni’r buddiannau a fwriadwyd

3 Chwef 2016 - 3:04yp

Ond mae’n wynebu heriau sylweddol wrth iddo ymateb i bwysau cyllido ac ymgymryd â chyfrifoldebau newydd

Tudalennau